Style

  • خدمات قابل ارائه در حوزه طراحی استایل عبارت است از:
  • طراحی مفهومی (concept design) برای کلیه اجزا مرتبط.
  • طراحی رندرینگ برای انتخاب طرح.
  • طراحی مدل و ساخت سطوح CAS از SKETCH دوبعدی.
  • طراحی مدل و ساخت سطوح A-classبا نرم افزار ICEMsurf.
  • اسکن ابر نقاط و نمونه گلی clay model.
  • ساخت مدل گلی و یا نمونه های پروتوتایپ وپرینت سه بعدی .۳D PRINT