طراحی جزئیات

  • طراحی مکانیزمها و استفاده از قطعات استاندارد در طرح مونتاژی.
  • تعریف وآنالیز تلرانسهای هندسی و نقاط کنترلی در طرح محصول.
  • بهینه سازی طرح محصول از منظر فرایند تولید انبوه و کیفی در تجاری سازی.
  • ارائه نقشه های دوبعدی قطعات و محصول مونتاژی