CAE

  • با توجه به ضررورت بهینه سازی محصول در فازطراحی جهت اطمینان ازفرایند تست های کیفی واستاندارد های اجباری خدمات مهندسی ذیل قابل ارائه می باشد:
  1. تحلیل مهندسی ضربه و ایمنی (safety and stiffness analysis)
  2. شبیه سازی ونمونه سازی دیجیتال (Digital mockup)