مدیریت پروژه های ساخت وخود کفائی

 

  1. امکان سنجی اولیه طرح محصول واستایل از منظر ساخت وفرآیند تولید.
  2. مدیریتو  کنترل پروژه در فاز طراحی جزئیات.
  3. مدیریت پروژه در فاز قالب سازی و تجهیزات تولید و مونتاژ.
  4. مدیریت پروژه در فاز ورود به فاز تولید انبوه واخذ تایید کیفی